Regulamin wyboru inicjatyw lokalnych

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

Regulamin wyboru inicjatyw lokalnych

NCK ico

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

Preambuła

Celem strategicznym projektu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017" jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członów oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Projekt ukierunkowany jest na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego, którego efektem będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Regulamin wyboru inicjatyw lokalnych

„AKTYWNI W KULTURZE”

 1. I.CELE:
 • odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców miasta Kalety w sposób nieformalny
 • pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej
 • integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym
 • budowanie koalicji i współpracy między mieszkańcami a Miejskim Domem Kultury w Kaletach (dalej: „MDK”).
 • zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych działań w ramach projektu
 1. II.KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?
 • osoby indywidualne (pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy)
 • organizacje pozarządowe
 • grupy nieformalne
 1. III.ZASIĘG REALIZACJI I GRUPY DOCELOWE:

Projekt musi być realizowany na rzecz mieszkańców Miasta Kalety. Preferowane będą inicjatywy realizowane z udziałem i/lub na rzecz:

 1. młodzieży,
 2. Seniorów 60+, mieszkańców Kalet
 3. osób, które mają ograniczony dostęp do dóbr kultury
 4. IV.ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?

Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić więcej niż jedną inicjatywę.

 1. V.TERMIN REALIZACJI

Inicjatywy muszą być realizowane w okresie 1 sierpnia – 30 października 2017r.

 1. VI.FINANSOWANIE/BUDŻET

1. Projekty będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 oraz MDK.

2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 22 000,00 zł.

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.

4. kwota dofinansowania jednej inicjatywy – 2 000,00 – 4000,00 zł.

5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość MDK.

6. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalność organizacji (grupy/osoby) wspomagania ich, pokrywania ich kosztów funkcjonowania oraz za przygotowanie projektu.

 1. VII.GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?

1. Projekty inicjatyw należy składać osobiście w sekretariacie MDK od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 w terminie od 10.04.2017r. do 08.05.2017r..

lub drogą pocztową na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety

2. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM – do pobrania ze strony internetowej www.mdkkatety.pl lub w formie papierowej w sekretariacie MDK.

 1. VIII.TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW

Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 08.05.2017r. do godz. 15.30 . Możliwe są konsultacje inicjatyw, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Dyrektorem MDK lub Koordynatorem projektu.

 

IX. ZASADY WYBORU INICJATYW

1. wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter uczestniczący i etapowy.

I ETAP – 09.05.2017r. – 11.05.2017r.

1. Ocena formalna (zgodność inicjatywy z założeniami DK+ oraz niniejszego Regulaminu, której dokona MDK.

2. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona dn. 12.05.2017r. na stronie www.mdkkalety.pl

 

II ETAP

1. Inicjatywy, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez KAPITUŁĘ LOKALNĄ, w skład której wejdą:

- przedstawiciel MDK – 1 osoba

- koordynator projektu – 1 osoba

- ekspert niezależny – 1 osoba

- przedstawiciele społeczności lokalnej Miasta Kalety – 2 osoby

2. Posiedzenie KAPITUŁY LOKALNEJ odbędzie się 22.05.2017r. o godz. 16.00
w siedzibie MDK.

3. Kapituła Lokalna w formie głosowania oceni wszystkie pomysły zgłoszone do konkursu.

4 Kryteria oceny:

 • wartość merytoryczna inicjatywy- 15 pkt.
 • dobór grupy adresatów i nawiązana współpraca przy realizacji inicjatywy- 10 pkt.
 • poprawność, przejrzystość i adekwatność kosztorysu i harmonogramu

realizacji inicjatywy                                                                                 - 10 pkt.

 • w jakim stopniu inicjatywa odpowiada na zdiagnozowane potrzeby

mieszkańców Kalet                                                                                    - 10 pkt.

 • zakres współpracy z MDK w Kaletach-   5 pkt.

III ETAP

1. Spośród zgłoszonych inicjatyw ocenionych przez Kapitułę Lokalną wybranych zostanie od 3 do 7 najwyżej ocenionych pomysłów do realizacji i sfinansowania, aż do wyczerpania budżetu na realizację inicjatyw.

2. Dopuszcza się negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw.

3. Od decyzji Kapituły Lokalnej nie przysługuje odwołanie.

4. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 23.05.2017r. (indywidualne informacje dla wnioskodawców, strona internetowa MDK, przestrzeń miejska).

5. Koordynatorzy wybranych inicjatyw zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji inicjatywy we współpracy z MDK (konsultacje w terminie 24.05.2017r. – 30.06.2017r.).

Szczegółowych informacji oraz konsultacji (po uprzednim umówieniu telefonicznym) udzielają:

Marian Lisiecki - Dyrektor MDK – tel. 693 061 019

Roman Kuśnierz - Koordynator projektu – tel. 660 140 135

6. Wykaz kosztów kwalifikowanych inicjatyw określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Inicjatyw Lokalne

„AKTYWNI W KULTURZE”

Koszty kwalifikowalne:

 1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

a. niezbędne dla realizacji zadania;

b. efektywne i racjonalne;

c. poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w danym roku budżetowym, w  którym dofinansowanie zostało przyznane, nie wcześniej, niż z dniem 1 sierpnia 2016 r.;

d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

e. udokumentowane;

f. poniesione na rzecz realizacji inicjatywy przez MDK (faktura, umowa, rachunek)

 1. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem)

b. delegacje i diety wolontariuszy uczestniczących w projekcie;

c. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

d. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;

e. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;

f. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

g. scenografie i stroje: projekt, wykonanie, zakup (w tym koszt materiałów);

h. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania,
w tym artystów i jurorów;

i. dokumentację/rejestrację realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; koszty promocji

j. kampanie informacyjne (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

k. zakup praw autorskich lub licencji;

l. niezbędne ubezpieczenia.