^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZW Koło Kalety

PZWDnia 8 stycznia w Miejskim Domu Kultury  odbyło się zebranie sprawozdawczo– wyborcze Koła PZW Kalety. Zebranie przebiegało wg następującego porządku:

1.  Otwarcie zebrania, przywitanie członków Koła, przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW Częstochowa oraz zaproszonych gości.

2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych w minionym roku kolegów wędkarzy.

3. Wręczenie odznaczeń.

4. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wybór komisji mandatowej.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Odczyt protokołów z pracy:

- Zarządu,

- Skarbnika,

- Społecznej Straży Rybackiej,

- Sądu Koleżeńskiego,

- Komisji Rewizyjnej.

8. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Omówienie uchwał Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu.

11.Zabranie głosu przez Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię.

12. Zabranie głosu przez przedstawiciela Policji Zatwierdzenia preliminarza budżetowego Koła.

13. Ustalenie składu liczbowego Zarządu i organów Koła oraz sposobu głosowania.

14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

15. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów na Prezesa Koła, członków i organów Zarządu.

16. Wybory.

W efekcie przeprowadzonych wyborów wybrano 9-osobowy zarząd w składzie: Robert Kuder– prezes, Jerzy Pakuła, Arkadiusz Meryk, Seweryn Cichoń, Alfred Kąkol, Adrian Czeluśniak, Jacek Lubos, Tomasz Stroba, Gerard Golus- członkowie zarządu.

Komisję rewizyjną stanowią: Rudolf Golek, Leon Obłączek, Franciszek Musik, Mirosław Ferenc.

 W skład sądu koleżeńskiego weszli: Andrzej Kocyba, Ryszard Nowak, Adam Stępień, Franciszek Kocyba.

17.Podjęcie uchwały o wysokości ekwiwalentu na działalność statutową za nieodpracowany czyn na rzecz Koła.

Ekwiwalent pozostał w nie zmienionej kwocie 40 zł.

18. Dyskusja na temat zbiornika licencyjnego w Kaletach.

W punkcie tym przegłosowano m.in. podwyższenie wymiaru ochronnego karpia do 35 cm i lina do 30 cm. Do ryb limitowanych na zbiorniku dołączyły węgorz i jaź. Wysokość opłaty za drugie zezwolenie ustalono na 120 zł. Ilość wydawanych rocznie zezwoleń podwyższono do 100 sztuk.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zatwierdzenie uchwał i wniosków.

21. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Copyright © 2013. Miejski Dom Kultury w Kaletach Rights Reserved.