Grupa wokalna

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

mi na ludowo 2015 1Grupa wokalna Mi na ludowo funkcjonuje w Miejskim Domu Kultury w Kaletach od trzech lat. W zajęciach bierze udział kilkanaście dziewczynek w wieku od 3 do 10 lat. Na nasz repertuar składają się tradycyjne piosenki ludowe z różnych stron Polski, głównie ze Śląska. Uczestniczki występują w tradycyjnych strojach śląskich bytomsko-rozbarskich.

Program zajęć Koła muzycznego (grupy wokalnej) Karolina Dąbrowska-Lisiecka

 

WSTĘP

 

Edukacja muzyczna odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność stwarza uczniowi możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Przygotowuje dziecko do odbioru i przeżycia dzieła muzycznego. Umożliwia też uczniowi rozwój zdolności i umiejętności muzycznych. Regularny i przemyślany kontakt rozbudza zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego kształtuje potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji. Muzyka rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną. Kształci też właściwą postawę wobec własnej kultury i tożsamości narodowej. Wpływa na rozwój osobowości dziecka w oparciu o korelację nauczania muzyki z językiem ojczystym, matematyką, środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

 Od lutego 2010 roku w Miejskim Domu Kultury w Kaletach działa grupa wokalna. Opiekę nad zespołem sprawuje Karolina Dąbrowska-Lisiecka – nauczycielka gimnazjum i szkoły podstawowej. W skład zespołu wchodzą dwie grupy: starsza (Daria Smoleń, Magdalena Wyleżałek, Magdalena Halamus, Aleksandra Brol, Emilia Zawodny, Urszula Marczak) oraz młodsza (Aleksandra Strzebinczyk, Natalia Łebek, Anna Howaniec, Julia Mazur, Oliwia Mazur, Alicja Ziora, Klaudia Deptała, Martyna Golec). Zespół został stworzony przede wszystkim po to, by zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności, dlatego występujemy głównie na terenie miasta. W tym roku uświetnił takie imprezy jak: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Spotkanie polsko-czeskie w restauracji Gościnna, Dni Kalet. Próby grupy wokalnej odbywają się w środy (17.00 – 19.00) i piątki (16.00 – 18.00) w Sali Widowiskowej MDK lub Galerii Słonecznej. W okresie wakacji spotykamy się jednak w środy w godzinach: 10.00 -13.00. Zajęcia składają się z ćwiczeń emisji głosu oraz śpiewania piosenek dobieranych stosownie do wieku i upodobań uczestniczek. Zespół stale poszerza swój repertuar, w którym znajduje się wiele popularnych utworów. Obecnie przygotowujemy się do występu z okazji festynu na Placu Zjednoczenia, który odbędzie się, jak co roku, w połowie sierpnia. Postaramy się wówczas jak najlepiej zaprezentować wyniki naszej pracy przed lokalną publicznością. Myślę, że każdy, kto interesuje się życiem kulturalnym miasta, będzie miał okazję poznać naszą grupę i docenić starania dzieci i młodzieży. Cieszę się, że zespół powstał i kontynuuje swoją działalność. Tego typu spotkania są bowiem świetną okazją do integracji młodych mieszkańców miasta. Dodatkowo uczniowie mają możliwość spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny i twórczy. Poprzez dobrą zabawę mogą rozwijać swoje zainteresowania, a to, jak wiadomo, kształtuje ich osobowość. Jednym z naszych celów są również działania skierowane w stronę kultywowania śląskich, lokalnych tradycji, co prowadzi do poznania kultury tradycyjnej i głębokiej więzi z regionem.

 

grupa wokalna MDK

grupa wokalna MDK 2

 

 

Regulamin zajęć w ramach Koła Muzycznego (grupy wokalnej)

1. Zajęcia stanowią integralną część pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

2. Zajęcia odbywają się na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.

3. Zajęcia wykraczają poza ramowy plan nauczania szkoły.

4. Celem zajęć pozalekcyjnych jest:

a. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań młodzieży;

b. indywidualna praca z uczniem;

c. wychowanie i kreowanie właściwych postaw społecznych.

5. Zajęcia prowadzone są w grupie pod opieką nauczyciela; opiekun grupy sprawdza listę uczestników, określa realizowane zagadnienia oraz frekwencję grupy.

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia musi dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych i intelektualnych uczniów – uczestników zajęć.

7. Nauczyciel w trakcie zajęć musi przestrzegać przepisów bhp i zapewnić uczestnikom pełne bezpieczeństwo.

8. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne wymagają wypełnienia zgody przez rodzica.